MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE

Městská památková rezervace Moravská Třebová

V roce 1980 bylo historické jádro Moravské Třebové prohlášeno za památkovou rezervaci. Rezervace zahrnuje přes 90 nemovitých památek, přičemž s výjimkou šesti se jedná o měšťanské domy. Jejich historickou hodnotu představuje jednotná, zvláště v interiérech vzácně dochovaná výstavba z 15. a 16. století, výstižně dokumentující vývoj městského domu v našich zemích. Součástí rezervace je i velký areál renesančního zámku. Připočteme-li komplex františkánského kláštera a nedaleký Křížový vrch dosahuje počet kulturních památek v historickém jádru města čísla sto.

 

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostelní náměstí
Architekt: A. M. N. Beduzzi, po roce 1726

Už roku 1270 je na kostelním náměstí doložena existence raně gotického kostela. Ten ale poškodil požár roku 1541. Od roku 1549 započala její obnova. Roku 1572 byl stavitel Prokeš Riemer pověřen stavbou věže. Roku 1726 byl kostel poničen požárem a tehdejší majitel třebovského panství Josef Jan Adam z Lichtenstejna, jej téměř od základů nechal obnovit. Obnovy se ujal architekt A. M. N. Beduzzi, který byl císařským dvorním divadelním inženýrem Josefa I.

Výzdoba
V kostele nacházíme četná malířská a sochařská díla tzv. olomouckého a severomoravského okruhu. Nalezneme zde sochy sv. Anny a sv. Jáchyma a početné alegorie.

Malby jsou dílem mohelnického malíře Judy Tadeáše Josefa Suppera. Ten se v Moravské Třebové usadil roku 1736. Je autorem freskové výzdoby, kterou dokončil až jeho syn František Karel Silvestr.

Loretánská kaple
Loretánská kaple byla přistavěna ke kostelu roku 1767 a jejím stavebníkem byl třebovský měšťan Matouš Klosy. Kaple zaujímá cíp mezi věží a závěrem kostela . V hrobce pod kaplí je pohřben malíř Juda Tadeáš Supper.

V sousedství kostela stojí i barokní budova fary.

Latinská škola

Kostelní náměstí 1
1566

Naproti kostelu se nachází objekt bývalé latinské školy. Její existence je doložená už kolem roku 1477, ale současná podoba pochází z doby vrcholné renesance. Na prosté jednopatrové budově ihned zaujmou kamenné nápis nad okny a vchodem. Jsou v latině a v řečtině. Pokud tyto jazyky ovládáte, můžete si je přeložit. My nabízíme jeden za všechny: „Budovati školy a nešetřiti nákladů na ně, aby byli učitelé,jejichž pomocí by se žáci vzdělávali,kteří by učili zdravým pravidlům mládež,toho je třeba, to je péče milá a bohulibá.“ 

Pravá krása této památky je zejména uvnitř. Přízemní místnost napravo zdobí nádherná hřebínková klenba. Znalci tvrdí, že je to jedna z nejkrásnějších renesančních místností ve městě. Známe rok zaklenutí, neboť je vepsán na jedné z konzol, které ukončují hřebínkovou klenbu. Místnost byla zaklenuta roku 1566. Konzoly jsou barevné, plné latinských nápisů s přikázáními určené studentům.

Trojtřídní škola představovala jednu z nejstarších latinských škol, jež vznikaly v éře humanismu na počátku 16. století a její věhlas sahal daleko za hranice třebovského panství.

Budova dnes slouží spolkové činnosti a interiéry nejsou volně přístupné.

Radnice

Náměstí TGM 29
Stavitelé: Hieronymus Dubenský 1521-23, Andreas Pfoff (1541-1569)

Radnice je hned po zámku druhou nejrozsáhlejší renesanční stavbou ve městě. Pozdně gotická stavba z doby kolem r. 1520 byla renesančně přestavěná kolem r. 1560. V budově se dochovala řada místnosti s křížovými a hřebínkovými klenbami. V zadním traktu budovy se nachází dvůr se sloupovými arkádami a sgrafitovou omítkou. V pracovně starosty, původně síni konšelů, se zachovala renesanční freska Šalamounův soud z doby kolem roku 1560. Tento biblický výjev měl radní ponoukat ke spravedlivým rozhodnutím.
Kuriozitou je štíhlá věž radnice z roku 1521, která nemá základy. Opírá se totiž o sousedící měšťanské domy.

Mírou pro místní obchodníky byl moravský loket, o tom, jak byl dlouhý, se můžete přesvědčit na vstupním portálu radnice.

Dnes budova slouží jako městský úřad.

Morový sloup

Náměstí TGM
Jan Sturmer, 1715-19

Na třebovském náměstí obehnaném především pozdně gotickými a renesančními domy se jedná rozhodně o nejnápadnější barokní památku. Sloup byl vybudován bezprostředně po zažehnání morové epidemie na počátku 18. století olomouckým sochařem Jan Sturmerem. Podnož sloupu tvoří osmiboká podesta s kuželovou balustrádou. Sousoší zdobené celou řadou svatých završuje socha Panny Marie na vysokém kamenném sloupu.

Městské opevnění

Počátek 16. století.

Podobně jako jiná středověká města byla i Moravská Třebová obehnána systémem hradeb. Opevnění, z něhož se dochovaly do dnešní doby některé části, pochází z počátku 16. století, po velkém požáru města. Opevnění tvořila vnitřní vyšší hradba, vnější nižší hradba a příkop. K tomu hradební pás doplňovalo na 11 bašt a vstup umožňovaly tři brány s fortnou.

Pár úseků částečně dochovaného hradebního pásu můžeme najít na několika místech. Do dnešní doby jsou zachovány i tři bašty, jedna, asi nejlépe dochovaná, mezi ulicemi Farní a Gorazdova, druhá na okraji parkoviště při supermarketu Billa. Třetí bašta, zakončená cimbuřím, se nachází v hradebním pásu při ulici Komenského (naproti autobusovému nádraží). Pásy městského opevnění dodnes stojí i v okolí zámku a částečně pod děkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie, na Gorazdově ulici.

Z městských bran se nedochovala ani jedna.

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka 

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

VEDOUCÍ  +420 604 547 813

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka 

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

KASTELÁN  +420 604 547 813   Iva Kopáčková

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz